Regulamin

Treść regulaminu

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

przez ITM Sp. z o.o.

za pośrednictwem serwisu www.itm.media.

1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu internetowego www.itm.media,
1. Administratorem i właścicielem Serwisu, a jednocześnie usługodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest Influence That Matters Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 12, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001024857, NIP 5214010613, o kapitale zakładowym w wysokości 8.000,00 złotych w pełni opłaconym.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego, jak i do przedsiębiorców w rozumieniu art. 43 1 Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo przedsiębiorców, korzystających ze Serwisu, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo wyłącznie do przedsiębiorców.
3. Tytuły poszczególnych paragrafów mają na celu wyłącznie ułatwienie zapoznania się z treścią Regulaminu i nie mają wpływu na interpretację zwartych w nim postanowień.
4. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określa:
a) rodzaj, zakres i warunki techniczne świadczenia przez ITM usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu,
b) sposób zawarcia Umowy na odległość,
c) warunki dokonywania płatności,
d) zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.
5. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie, a w szczególności następujące ustawy:
a) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
b) ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
c) ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zwana dalej ustawą o świadczeniu usług,
d) ustawa z dnia 16 lipca 2004- Prawo telekomunikacyjne;
e) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
6. Użytkownik korzystający z Serwisu, który chce skorzystać z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, musi zaakceptować Regulamin oraz przestrzegać zasad w nim zawartych.
7. Niniejszy Regulamin dostępny jest za pośrednictwem strony internetowej www.itm.media . Regulamin udostępniany jest w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie, odtworzenie i wydrukowanie. Zawierając Umowę, Twórca wyraża zgodę na przesłanie drogą elektroniczną potwierdzenia jej zawarcia wraz z linkiem do bezpośredniego pobrania Regulaminu w postaci pliku PDF.
8. Językiem stosowanym w relacjach wynikających z niniejszego Regulaminu jest język polski.
9. Zabroniony jest dostęp do Serwisu oraz jego treści w sposób zautomatyzowany. W szczególności zakazane jest używanie botów, robotów indeksujących, skryptów lub innych zautomatyzowanych narzędzi teleinformatycznych umożliwiających korzystanie z Serwisu bez ingerencji Użytkownika. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

2 Definicje

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:
1. Regulamin – niniejszy „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną” w ramach Serwisu.
2. Serwis – zorganizowana platforma informatyczna podłączona do sieci Internet, przygotowana i udostępniona przez ITM, pod adresem www.itm.media m.in. umożliwiająca Twórcom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez ITM, dających możliwość wyświetlania treści reklamowych w Serwisie Twórcy.
3. Serwis Twórcy – serwis, strona internetowa, podstrona, zarządzana przez Twórcę na której Twórca jest uprawniony do udostępniania powierzchni reklamowej.
4. ITM – Influence That Matters Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 12, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001024857, NIP 5214010613, o kapitale zakładowym w wysokości 8.000,00 złotych w pełni opłaconym.
5. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy ITM a Twórcą, nawiązana na podstawie Regulaminu, na podstawie którego Twórca zobowiązuje się świadczyć na zlecenie ITM za wynagrodzeniem usługi polegające na udostępnieniu powierzchni reklamowej i wyświetlaniu w Serwisie Twórcy treści reklamowych przekazanych przez ITM.
6. Użytkownik – każda osoba fizyczna, korzystająca z funkcjonalności Serwisu dostępnych bez zakładania Konta.
7. Twórca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, korzystająca z Serwisu i która zawarła z ITM Umowę na podstawie której zobowiązała się do świadczenia ITM usług polegających na możliwości wyświetlania treści reklamowych w Serwisie Twórcy.
8. Konto – konto zakładane przez Twórcę w Serwisie, które chronione jest loginem i hasłem, umożliwiające świadczenie usługi przez Twórcę na zlecenie ITM.
9. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
10. Polityka Prywatności – dokument określający zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników/Twórców oraz działania plików cookies. Polityka prywatności dostępna jest pod adresem: www.itm.media/polityka-prywatnosci/
11. Usługa ITM – nieodpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez ITM na rzecz Użytkownika, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi funkcjonalności Serwisu.
12. Usługa Twórcy – odpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Twórcę na zlecenie ITM, polegająca na udostępnieniu powierzchni reklamowej i wyświetlaniu w Serwisie Twórcy treści reklamowych otrzymanych od ITM. Zakres usług świadczonych przez Twórcę w ramach poszczególnych Serwisów internetowych (Instagram, Facebook, Tiktok, Youtube, Twitch, Twitter) określa Załącznik nr 2 do Regulaminu – „Zakres usług świadczonych przez Twórcę”.
13. Reklamodawcy ITM – podmioty zlecające ITM emisję materiałów reklamowych.
14. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 22 1 Kodeksu cywilnego.

3 Warunki techniczne świadczenia usług.

1. W celu prawidłowego korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu wymagane jest:
a) posiadanie połączenia z publiczną siecią Internet,
b) zainstalowanie w systemie przeglądarki internetowej np: Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox Safari,
c) posiadanie konta poczty elektronicznej,
d) posiadanie konta na Twitch, Youtube, Tiktok, X(twitter), Facebook lub Instagram,
e) włączanie obsługi skryptów JavaScript,
f) włączenie obsługi plików cookies.
2. Serwis może zawierać dokumenty PDF, których otwarcie wymaga zainstalowania odpowiedniej aplikacji. Do ich podglądu zalecamy darmowy program Adobe® Reader, który można pobrać ze strony www.adobe.com.
3. Dane przesyłane przy użyciu formularza są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL).
4. Zamknięcie przeglądarki Użytkownika może spowodować usunięcie danych przesłanych do Serwisu. Wszystkie ustawienia wpływające na podtrzymanie lub anulowanie sesji znajdują się w przeglądarce Użytkownika.
5. Usługi drogą elektroniczną są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

4 Rejestracja. Zawarcie i przedmiot Umowy.

1. ITM za pośrednictwem Serwisu świadczy na rzecz Użytkowników/Twórców Usługi ITM, polegające na udostępnieniu funkcjonalności Serwisu.
2. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może m.in. zawrzeć z ITM Umowę, na mocy której będzie świadczył na zlecenie ITM Usługi Twórcy, polegające na wyświetlaniu treści reklamowych w Serwisie Twórcy, poprzez udostępnienie przez Twórcę na czas określony nośników internetowych w celu umieszczania i utrzymywania treści reklamowych przekazanych przez ITM.
3. Warunkiem zawarcia Umowy przez Użytkownika jest wypełnienie formularza elektronicznego, złożenie określonych oświadczeń, w tym zaakceptowanie niniejszego Regulaminu. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z zawarciem Umowy bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
4. Rejestrujący się w Serwisie Twórcy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez ITM w zakresie w jakim zostały one wprowadzone do Serwisu podczas procesu rejestracji oraz ich późniejszych zmian lub usunięciu.
5. Zawarcie Umowy i rejestracja może być dokonana wyłącznie przez Użytkowników, którzy:
a) ukończyli 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
b) ukończyli lat 13 i uzyskali zgodę przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego na zawarcie Umowy. Użytkownik zawierając Umowę jednocześnie oświadcza, że uzyskał zgodę przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego na zawarcie Umowy na warunkach określonych niniejszym Regulaminem. ITM uprawniony jest do żądania od Użytkownika przedstawienia informacji/dokumentu potwierdzającego fakt udzielenia zgody o której mowa powyżej.
c) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.
6. Użytkownik zobowiązany jest do podania danych oznaczonych jako wymagane. Dane podawane przez Użytkownika powinny być aktualne i zgodne z prawdą. Założenie Konta Twórcy wymaga potwierdzenia danych poprzez serwis zewnętrzny (np. Twitch lub Youtube).
7. ITM zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Twórcy o przesłanie dokumentów, w szczególności kopii stron dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości Twórcy. Twórca będący podatnikiem podatku od wartości dodanej (VAT) z siedzibą na terytorium kraju Unii Europejskiej innego niż Polska zobowiązany jest podać numer identyfikacyjny, pod którym jest zarejestrowany jako podatnik dla transakcji wewnątrzwspólnotowych w kraju miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w celu weryfikacji w systemie VIES. Dopuszczalne formaty przesyłanych dokumentów to: .PDF, .PNG,.JPG Przesłanie wyżej wymienionych dokumentów jest konieczne do zawarcia Umowy.
8. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Twórcy podanych podczas rejestracji, Twórca jest obowiązany niezwłocznie zaktualizować je w panelu Konta.
9. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna oraz nieodpłatna.
10. Zawarcie Umowy następuje po złożeniu odpowiednich oświadczeń przez Twórcę, akceptacji niniejszego Regulaminu, z chwilą utworzenia przez ITM Konta Twórcy i przesłaniu przez ITM wiadomości email o założeniu Konta Twórcy.
11. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, z możliwością rozwiązania na zasadach określonych w § 10 Regulaminu.
12. Zawarcie Umowy zostanie potwierdzone poprzez doręczenie na adres e-mail podany przez Twórcę w formularzu zgłoszeniowym stosownej informacji.
13. Jeżeli na podstawie przekazanych przez Użytkownika w elektronicznym formularzu informacji nie jest możliwe zawarcie Umowy w Serwisie, ITM powiadomi Użytkownika o braku możliwości zawarcia Umowy za pośrednictwem Serwisu.
14. Zabrania się Twórcom zarejestrowanym w Serwisie do udostępniania loginu oraz hasła do swojego konta osobom trzecim.

5 Prawa i obowiązki Streamera.

1. Twórca przez cały okres obowiązywania Umowy zobowiązuje się do:
i. niedostarczania do Serwisu treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie w zakresie korzystania z Serwisu działań sprzecznych z Regulaminem lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w Serwisie;
ii. nie umieszczania w Serwisie nielegalnego oprogramowania, skryptów i programów nadmiernie obciążających serwer, oprogramowania służącego do naruszania zabezpieczeń oraz innych podobnych działań, a także odnośników do stron zawierających wskazane
materiały;
iii. nie umieszczania w Serwisie materiałów tekstowych, graficznych, audiowizualnych, programów i innych utworów, do których Twórca nie posiada licencji, lub do których ITM lub autor praw majątkowych nie wyraził zgody na publikację;
iv. niepodejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Serwisu lub uniemożliwienie realizacji celu w jakim działa Serwis;
v. nie publikowania w Serwisie Twórcy treści pornograficznych, rasistowskich, dyskryminujących i innych zakazanych przepisami prawa lub niezgodnych z dobrymi obyczajami;
vi. nie publikowania treści lub danych szkodliwych, w szczególności wirusów, koni trojańskich itp.;
vii. nie podejmowania żadnych działań które mogłyby sztucznie generować działania pozorujące realizowanie przez Twórcę Usług Twórcy, w szczególności:
− nie podejmowania żadnych działań, które mogłyby potencjalnie wpłynąć na liczbę odsłon Serwisu Twórcy lub liczbę kliknięć w link reklamowy;
− kupowania widzów;
− używania botów ;
− używania fałszywych kont;
− stosowania oprogramowania generującego kliknięcia lub wyświetlenia;
− wprowadzania ustawień prowadzącego do niewłaściwego wyświetlania reklam w tym ograniczenia lub rozszerzenia dostępności i wyświetlania Serwisu Twórcy lub dostępności wyświetlanych reklam;
− itp.
viii. nie reklamowania podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Partnerów ITM oraz oferowanych przez nich produktów lub usług,
ix. do nie udostępniania informacji o obowiązujących stawkach wynagrodzenia uzyskiwanych od ITM;
2. Twórca zobowiązany jest do zainstalowania i skonfigurowania oprogramowania dostarczonego przez ITM po założeniu Konta. ITM wraz z oprogramowaniem dostarczy Twórcy szczegółową instrukcję opisującą sposób jego konfiguracji, aby możliwe było świadczenie za jego pośrednictwem Usług Twórcy. Zainstalowanie oprogramowania i jego prawidłowe skonfigurowanie przez Twórcę jest niezbędne do świadczenia przez niego usług na zlecenie ITM.
3. Twórca zobowiązany jest przez cały okres współpracy z ITM posiadać pełne uprawnienia do zarządzania Serwisem Twórcy, w celu umożliwienia wyświetlania treści reklamowych przekazywanych przez ITM.
4. Twórca zobowiązuje się przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów prawa w związku z udostępnianiem treści reklamowych w Serwisie Twórcy. Twórca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania materiałów udostępnianych w ramach Serwisu Twórcy.

6 Prawa i obowiązki ITM.

1. ITM udostępni Twórcy narzędzia do świadczenia Usług Twórcy a wraz z instrukcją opisująca sposób konfiguracji. Oprogramowanie wraz z instrukcją konfiguracji zostanie udostępnione Twórcy za pośrednictwem Konta.
2. ITM zobowiązane jest do zapłaty Twórcy wynagrodzenia za korzystanie z powierzchni reklamowej udostępnionej przez Twórcę na zasadach określonych w § 8 Regulaminu.
3. ITM zastrzega sobie prawo do kontroli treści udostępnianych w Serwisie Twórcę i żądania ich usunięcia w przypadku stwierdzenia niezgodności z treścią niniejszego Regulaminu. ITM może także zawiesić korzystanie z udostępnionej powierzchni reklamowej i odmówić dalszego korzystania z tej powierzchni o czym ITM niezwłocznie poinformuje Twórcę drogą mailową. W przypadku usunięcia przez Twórcę stwierdzonych przez ITM uchybień/naruszeń, ITM może wznowić korzystanie z usług świadczonych przez Twórcę.

7 Konto.

1. Po zawarciu Umowy Twórca otrzyma indywidualny dostęp do Konta w Serwisie.
2. Twórca loguje się do swojego Konta za pomocą loginu i hasła. Login i hasło mają charakter poufny. W celu zapewnienia właściwej ochrony zaleca się zmianę hasła co najmniej raz w miesiącu.
3. W przypadku zapomnienia hasła pozwalającego na zalogowanie się do Konta, Twórca powinien skorzystać z opcji przypomnij hasło udostępnionej na stronie logowania. ITM przesyła na adres poczty elektronicznej Twórcy link aktywujący zmianę hasła.
4. Rejestracja jak i korzystanie z Konta jest dobrowolne i bezpłatne.
5. Twórca ma możliwość korzystania m.in. z następujących funkcjonalności w Konta:
a) przegląd i zmiana danych adresowych oraz formy preferowanego kontaktu;
b) kontakt – możliwość korzystania z poczty elektronicznej umożliwiającej kontakt z ITM.
6. Twórca udziela dostępu do powierzchni reklamowej na czas wskazany na jego Koncie.
Skorzystanie przez ITM z udostępnionej powierzchni wymaga zgody ITM i poinformowania o powyższym Twórcy.
7. Korzystanie przez ITM z udostępnionej powierzchni przez Twórcę jest uzależnione od zapotrzebowania i umów zawartych z Reklamodawcami ITM, co Twórca przyjmuje do wiadomości.
8. ITM nie jest zobowiązane do korzystania z powierzchni reklamowej udostępnionej przez Twórcę. Twórcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za udostępnioną powierzchnię reklamową z której ITM faktycznie skorzystał w celu wyświetlania treści reklamowych.
9. Zakres funkcjonalny Konta może ulegać modyfikacjom. Informacje o modyfikacjach są publikowane na stronie internetowej ITM lub w Koncie Twórcy.
10. Konto Twórcy jest dostępne przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem przerw związanych z aktualizacją danych oraz przerw serwisowych.
11. Twórca zobowiązany jest zabezpieczyć hasło przed ujawnieniem osobom niepowołanym.
12. Twórca ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikłe z korzystania z dostępu poprzez Konto Twórcy przez osoby niepowołane, które w jakikolwiek sposób weszły w posiadanie jego loginu i hasła.
13. ITM ma prawo zablokować Twórcy dostęp do Konta w przypadku stwierdzenia, że Twórca korzysta ze Konta w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa, a także w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia uzyskania dostępu do Konta przez osoby nieupoważnione.
14. Dla Użytkowników którzy nie dokonali rejestracji i założenia Konta, Serwis oferuje następujące funkcjonalności:
− formularz kontaktowy – umożliwia wysłania wiadomości przez Użytkownika do ITM. Zawarcie umowy następuje z chwilą skorzystania z formularza i na czas do chwili wysłania wiadomości;
− newsletter – usługa polegająca na przesyłaniu przez ITM do Użytkownika na podany przez niego w formularzu adres email różnych informacji handlowo- marketingowych. Zawarcie umowy następuje z chwilą przesłania uzupełnionego formularza do ITM i następuje na czas do momentu wypisania się przez Użytkownika z newslettera.

8 Wynagrodzenie Twórcy.

1. ITM zobowiązane jest do zapłaty Twórcy wynagrodzenia za wykorzystanie powierzchni reklamowej udostępnionej przez Twórcę w Serwisie Twórcy, określonego dla danej konkretnej treści reklamowej.
2. Wysokość wynagrodzenia Twórcy uzależniona jest od ilości wygenerowanych jednostek rozliczeniowych dla danej treści reklamowej w okresie korzystania przez ITM z udostępnionej powierzchni reklamowej, a nie od faktycznego czasu udostępnienia powierzchni reklamowej przez Twórcę.
3. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Twórcy za wykorzystanie przez ITM powierzchni reklamowej udostępnionej przez Twórcę dla danej treści reklamowej będzie wskazana na Koncie Twórcy.
4. Po zakończeniu korzystania przez ITM z powierzchni reklamowej udostępnionej przez Twórcę dla danej treści reklamowej, Twórca wystawi ITM:
a) fakturę VAT, lub
b) rachunek, na kwotę określoną w Koncie Twórcy za udostępnienie danej treści reklamowej.
5. Termin płatności faktury VAT lub rachunku wynosić będzie 30 dni od dnia jego otrzymania przez ITM.
6. Zapłata wynagrodzenia przez ITM nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT lub wystawionym rachunku.
7. ITM wyraża zgodę na przesyłanie faktury VAT lub rachunku drogą elektroniczną na adres email: [email protected].
8. Za moment dokonania zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się moment obciążenia rachunku bankowego ITM.
9. Twórcy nie przysługuje wynagrodzenie w przypadku:
− nie korzystania przez ITM z udostępnionej przez Twórcę powierzchni,;
− nienależytego świadczenia usług przez Twórcę, w szczególności gdy na skutek naruszeń postanowień Regulaminu przez Twórcę korzystanie z udostępnionej powierzchni reklamowej zostało wstrzymane/zawieszone przez ITM.
10. W przypadku, gdy w świetle obowiązujących przepisów prawa ITM zobowiązane będzie do opodatkowania przychodów Twórcy, Twórca na żądanie ITM zobowiązany będzie do przedstawienia certyfikatu rezydencji podatkowej.
11. Twórca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonania wszelkich obowiązków publicznoprawnych oraz podatkowych w związku z otrzymanym od ITM wynagrodzeniem z tytułu świadczonych usług.
12. Twórca jest zobowiązany do podania wszelkich danych niezbędnych do dokonania rozliczeń w przypadku wyrażenia chęci wypłaty środków. W przypadku niepodania potrzebnych danych, wypłata środków może zostać wstrzymana do czasu ich przekazania ITM.

9 Reklamacje.

1. Na potrzeby postępowania reklamacyjnego jako reklamację należy rozumieć wystąpienie skierowane do ITM przez Użytkownika/ Twórcę, w którym zgłasza on zastrzeżenia dotyczące realizacji Umowy lub innych usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
2. Użytkownik/ Twórca może złożyć reklamację przesyłką pocztową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na dane kontaktowe ITM wskazane w § 16 Regulaminu.
3. Reklamacja powinna zawierać opis stwierdzonych nieprawidłowości oraz dane osoby zgłaszającej reklamację ( imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail).
4. Odpowiedź na reklamację udzielana jest bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 4, podmiot rozpatrujący reklamację w informacji przekazywanej Użytkownikowi/Streamerowi, który wystąpił z reklamacją, określa przyczynę opóźnienia, wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
6. Odpowiedź na reklamację jest wysłana w formie elektronicznej na adres email Użytkownika/ Twórcy, chyba że Użytkownik/Twórca złożył wniosek o otrzymywanie odpowiedzi pocztą tradycyjną – wówczas odpowiedź na reklamację doręczana jest na podany przez Użytkownika/ Twórcy adres korespondencyjny,

10 Rozwiązanie Umowy. Prawo odstąpienia.

1. Twórca jest uprawniony do rozwiązaniu Umowy w każdym momencie bez podawania przyczyny. Twórca może rozwiązać Umowę dokonując bezpośrednio usunięcia Konta w Serwisie pod adresem www.itm.media. W takim przypadku ITM wypłaci Twórcy wynagrodzenie należne na dzień rozwiązania Umowy.
2. ITM jest uprawnione do rozwiązania Umowy z Twórcę i usunięcia jego Konta w każdym czasie z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
3. ITM jest uprawnione do rozwiązania Umowy z Twórcą w trybie natychmiastowym i usunięcia jego Konta, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy Twórca narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności postanowienia określone w:
− § 4 ust. 5, 6, 8, 12;
− § 5 ust. 1-4;
− § 8 ust. 10;
4. Rozwiązanie Umowy w trybie przewidzianym w ust. 2-3 powyżej wymaga zachowania co najmniej formy dokumentowej, poprzez przesłania oświadczenia o rozwiązaniu Umowy na adres e-mail drugiej Strony podany jako adres do korespondencji.
5. Rozwiązanie Umowy skutkuje usunięciem wszelkich danych identyfikacyjnych Twórcy oraz anonimizacją nazwy użytkownika i adresu e-mail. Wyjątkiem są dane zawarte w dokumentach wymaganych do celów rozliczeniowych oraz dane niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń.
6. Niezależnie od uprawnień określonych w powyższych ustępach, Twórca będący konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.)., może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Pouczenie oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
7. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone:
a) pisemnie na adres: ITM sp. z o.o. ul. Czerska 12, 00-732 Łódź;
b) w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: [email protected]
8. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia jej zawarcia.
9. W przypadku Użytkowników korzystających z Serwisu bez rejestracji Konta, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL, bądź też przekierowania Użytkownika na odpowiednią stronę Serwisu, a rozwiązanie umowy o świadczenie usług następuje z chwilą zamknięcia okna przeglądarki.

11 Odpowiedzialność

1. Zakazane jest wysyłanie przez Użytkownika/Twórcę informacji i treści o charakterze bezprawnym, treści obraźliwych, informacji błędnych czy mogących wprowadzać w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.
2. ITM nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności, spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych lub systemów zasilania, ani za błędy w transmisji danych wynikające z opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisję danych.
3. ITM nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych od ITM. Ze względów bezpieczeństwa ITM ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
4. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ITM nie odpowiada za szkody powstałe w związku z Serwisem lub jego użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania Serwisu przez Użytkownika/ Twórcę lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego.
5. Użytkownik/Twórca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego, niepoprawnego lub niezgodnego z prawdą wypełnienia formularzy udostępnianych w Serwisie.
6. ITM nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały podane w formularzu bez ich wiedzy i zgody.
7. ITM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika/Twórcę z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

12 Spory

1.  Niniejszy paragraf Regulaminu dotyczy wyłącznie Użytkowników/Twórców będących Konsumentami lub Użytkowników/Twórców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą traktowanych jako Konsument.
2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika/Twórcę będącego Konsumentem lub Użytkownika/Twórcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą traktowanego jako Konsument z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
3. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: [email protected] lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
4. Użytkownik/ Twórca będący Konsumentem lub prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą traktowany jako Konsument, posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
− wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/);
− wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę);
− pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem [email protected] oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie według taryfy operatora).
5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

13 Własność intelektualna

1. Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Serwisu jako całości, oraz poszczególnych jego części, elementów graficznych, słownych, muzycznych, materiałów tekstowych, zdjęć, programów informatycznych i innych materiałów multimedialnych, jak również prawa kompozycji tych elementów i ich układu przysługują ITM.
2. Materiały będące utworami w rozumieniu prawa autorskiego bądź też przedmiotami praw pokrewnych podlegają ochronie na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062).
3. Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, ITM udostępnia na stronach Serwisu lub za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w Serwisie na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, w tym umów licencyjnych.
4. Korzystanie przez Użytkownika/Twórcę z treści udostępnianych przez ITM nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych.
5. Użytkownik/Twórca jest uprawniony do korzystania z zawartości Serwisu oraz treści udostępnionych przez ITM zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 386) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 z późn. zm.).
6. Zabronione jest tworzenie kopii, wprowadzanie modyfikacji, lub jakichkolwiek innych działań w stosunku do Serwisu w całości lub w części dla celów komercyjnych i bez uprzedniej wyrażonej na piśmie zgody ITM. Wyjątkiem są sytuacje, które wynikają z niniejszego Regulaminu oraz są określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
7. Użytkownik/Twórca, który udostępniają na łamach Serwisu treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, przyjmuje na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów odpowiednich zgód na rozpowszechnianie tychże treści. Użytkownik/Twórca ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia w Serwisie treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim bez zgody uprawnionych podmiotów.
8. Twórca zawierając Umowę z ITM udziela nieodpłatnej, zbywalnej, niegraniczonej czasowo ani terytorialnie, niewyłącznej licencji na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) na:
− rozpowszechnianie jego wizerunku, pseudonimu, imienia i nazwiska udostępnianych w Serwisie Twórcy za pomocą wszelkich dostępnych środków:
− na korzystanie i rozpowszechnianie materiałów udostępnianych przez Twórcę w Serwisie Twórcy w związku z świadczeniem usług na zlecenie ITM.
9. Twórca jest uprawniony do wypowiedzenia licencji o której mowa w ust. 8 powyżej, z zachowaniem 3 letniego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia rozwiązania Umowy.

14 Przetwarzanie danych

ITM gwarantuje Użytkownikowi/Twórcy prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które go dotyczą jak również w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych. Wszelkie szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w ramach Serwisu, a także informacje o prawach przysługujących Użytkownikowi/Twórcy w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez ITM znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem www.itm.media/polityka-prywatnosci/. Użytkownik/Twórca musi zaakceptować Politykę Prywatności zanim rozpocznie korzystanie z usług oferowanych przez Serwis.

15 Zmiany Regulaminu

1. ITM zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności: zmiany przepisów prawa, wprowadzenia zmian w zakresie funkcjonalności Serwisu itp.
2. O zmianach Regulaminu ITM poinformuję ze stosownym wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 21 dni poprzez przesłanie do Twórców na podany podczas rejestracji adres email informacji o wprowadzanych zmianach w Regulaminie, terminie wejścia w życie zmian oraz przesłanie aktualnej wersji Regulaminu. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu oraz terminie wprowadzania zmiany w życie zostanie również umieszczona w Serwisie ITM.
3. Do treści reklamowych wyświetlanych przez Twórcę w momencie wejścia w życie zmian Regulaminu, będą miały zastosowanie dotychczasowe postanowienia Regulaminu tj. obowiązujące przed wprowadzeniem zmiany.
4. Twórca nie akceptujący zmian wprowadzonych do Regulaminu może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie.

16 Kontakt

Reklamacje, oświadczenie o rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy oraz wszelkie inne oświadczenia, pytania, uwagi bądź wątpliwości można kierować do ITM
a) na adres e-mail: [email protected]
b) korespondencyjnie na adres: ul. Czerska 12, 00-732 Warszawa

17 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 13.09 2023 r.
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem internetowym: www.itm.media/regulamin/ oraz w wersji pisemnej pod adresem: Influence That Matters sp. z o.o. ul. Czerska 12, 00-732 Warszawa.
3. Postanowienia Umowy i wynikające z niej zobowiązania podlegają prawu polskiemu.
4. Serwis korzysta z usług YouTube, w tym usługi Youtube API. Warunki korzystania z usługi YouTube dostępne są pod adresem: https://www.youtube.com/t/terms. Użytkownik/Twórca korzystający z Serwisu akceptując niniejszy Regulamin akceptuje jednocześnie warunki korzystania z usługi Youtube o których mowa w zdaniu poprzedzającym i zobowiązany jest do ich przestrzegania. Dane Użytkownika/Twórcy będą przetwarzane na zasadach określonych w Polityce prywatności Google znajdującej się na stronie internetowej: http://www.google.com/policies/privacy?hl=pl Oprócz standardowej procedury usuwania przechowywanych danych przez ITM, Użytkownicy/Twórcy mogą anulować dostęp ITM do swoich danych na stronie ustawień zabezpieczeń Google https://security.google.com/settings/security/permissions.

Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

Załącznik nr 1
POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1 . Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, muszą Państwo poinformować ITM o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres e-mail: [email protected] lub korespondencyjnie na adres: ul. Czerska 12, 00-732 Warszawa.
4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Adresat: ITM Sp. z o.o., ul. Czerska 12,00-732 Warszawa
2. Ja niżej podpisany________________ (imię i nazwisko Twórcy) niniejszym oświadczam o moim odstąpieniu od Umowy zawartej z ITM Sp. z o.o,
3. Data zawarcia Umowy: ________________
4. Adres Twórcy: ________________
5. Przedmiot Umowy:
− usługi wyświetlania treści reklamowych w Serwisie Twórcy.
Data: ________________________
Podpis Twórcy:
________________________

Załącznik nr 2 – Zakres usług świadczonych przez Twórcę
INSTAGRAM:

● instastory – maksimum 3 kafelki wrzucone w jednym dniu
● instagram post – jeden post, możliwość dodania jako karuzela (do 3 zdjęć w poście)
● product placement (stream) – produkt bądź logotyp sponsora umieszczony w
widocznym miejscu przez 30 dni (minumum 10 transmisji)
● dedicated stream – dedykowany stream z gry, aktywności, miejsca ect.. Przedział
czasowy to od 2h-4h transmisji. Chyba że strony ustalą wspólnie inaczej.
● reels – materiał video, krótka forma

FACEBOOK:

● post – jeden post, może zawierać zdjęcie, video.
● reel (rolka) – materiał video, krótka forma
● dedicated video – materiał video, dłuższa forma
● dedicated stram – dedykowany stream z gry, aktywności, miejsca ect.. Przedział czasowy to od 2h-4h transmisji. Chyba że strony ustalą wspólnie inaczej.
● product placement (stream) – produkt bądź logotyp sponsora umieszczony w widocznym miejscu przez 30 dni (minumum 10 transmisji)
● stream banner – logotyp sponsora umieszczony w widocznym miejscu na transmisji, pojawiający się przynajmniej raz na minutę, przez 30 dni.

TIKTOK:

● tik tok- materiał video, krótka forma
● product placement (stream) – produkt bądź logotyp sponsora umieszczony w widocznym miejscu przez 30 dni (minumum 10 transmisji)
● dedicated stream – dedykowany stream z gry, aktywności, miejsca ect.. Przedział czasowy to od 2h-4h transmisji. Chyba że strony ustalą wspólnie inaczej.
● Dodatkowa promocja tiktok – marka dodatkowo wykupuje promocje na tik tok

YOUTUBE:

● shotout – wzmianka o reklamodawcy podczas odcinka, około minutowa wzmianka, w dłuższej formie video na kanale.
● shorts – materiał video, krótka forma
● dedicated video – materiał wideo, dłuższa forma, w pełni poświęcona sponsorowi
● product placement (video) – produkt bądź logotyp sponsora umieszczony w widocznym miejscu przez 30 dni (minimum 10 materiałów)
● product placement (stream) – produkt bądź logotyp sponsora umieszczony w widocznym miejscu przez 30 dni (minimum 10 transmisji)
● stream banner – logotyp sponsora umieszczony w widocznym miejscu na transmisji, pojawiający się przynajmniej raz na minutę, przez 30 dni.
● dedicated stream – dedykowany stream z gry, aktywności, miejsca ect.. Przedział czasowy to od 2h-4h transmisji. Chyba że strony ustalą wspólnie inaczej.

TWITCH:

● stream baner- logotyp sponsora umieszczony w widocznym miejscu na transmisji, pojawiający się przynajmniej raz na minutę, przez 30 dni.
● banner under stream – logotyp lub grafika, wraz z odnośnikiem do landing page, umieszczony na okres 30 dni pod transmisją
● dedicated stream- dedykowany stream z gry, aktywności, miejsca ect.. Przedział czasowy to od 2h-4h transmisji. Chyba że strony ustalą wspólnie inaczej.
● shotout – wzmianka minimum 60 sekundowa.
● product placement – produkt bądź logotyp sponsora umieszczony w widocznym miejscu przez 30 dni (minimum 10 transmisji)

TWITTER:

● tweet – tweet

 

Terms and conditions

REGULATIONS FOR THE PROVISION OF ELECTRONIC SERVICES
By ITM Ltd.
via www.itm.media.

1 General provisions

1. These Regulations define the conditions of use of the website www.itm.media,
1. The administrator and owner of the Website, and at the same time the service provider within the meaning of the Act on the provision of electronic services, is Influence That Matters Sp. z o. o. based in Warsaw (00-732), ul. Czerska 12, entered into the Register of Entrepreneurs kept by the District Court for the Capital City of Warsaw. Warsaw in Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register under KRS number 0001024857, NIP 5214010613, with a share capital of PLN 8,000.00, fully paid.
2. These Regulations are addressed to both consumers within the meaning of Art. 22 1 of the Civil Code, as well as to entrepreneurs within the meaning of Art. 43 1 of the Civil Code and the Act on Entrepreneurs using the Website, unless a given provision of the Regulations provides otherwise and is addressed only to consumers or only to entrepreneurs.
3. The titles of individual paragraphs are intended only to facilitate reading the content of the Regulations and do not affect the interpretation of the provisions contained therein.
4. These Regulations, issued pursuant to Art. 8 section 1 point 1 of the Act of 18 July 2002 on the provision of electronic services, specifies:
a) type, scope and technical conditions of ITM’s provision of electronic services via the Website,
b) method of concluding the Distance Agreement,
c) terms of payment,
d) rules and procedure for complaint proceedings.
5. The law applicable to the application of these Regulations is Polish law, in particular the following acts:
a) Act of 23 April 1964 Civil Code,
b) Act of May 30, 2014 on consumer rights,
c) Act of 18 July 2002 on the provision of electronic services, hereinafter referred to as the Act on the provision of services,
d) Act of July 16, 2004 – Telecommunications Law;
e) GDPR – Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Regulation on data protection);
6. A User using the Website who wants to use the services available through the Website must accept the Regulations and follow the rules contained therein.
7. These Regulations are available via the website www.itm.media. The Regulations are made available in a form that allows for downloading, recording, reproducing and printing. By concluding the Agreement, the Creator agrees to send electronically confirmation of its conclusion along with a link to directly download the Regulations in the form of a PDF file.
8. The language used in relations arising from these Regulations is Polish.
9. Automated access to the Website and its content is prohibited. In particular, it is prohibited to use bots, indexing robots, scripts or other automated ICT tools enabling the use of the Website without the User’s interference. The User is prohibited from providing illegal content.

2 Definitions

The terms used in these Regulations have the following meanings:
1. Regulations – these „Regulations for the provision of electronic services” within the Website.
2. Website – an organized IT platform connected to the Internet, prepared and made available by ITM, at www.itm.media, among others. enabling Creators to use IT mechanisms and information developed by ITM, enabling the display of advertising content on the Creator’s Website.
3. Creator’s Website – website, website, subpage managed by the Creator on which the Creator is authorized to provide advertising space.
4. ITM – Influence That Matters Sp. z o. o. based in Warsaw (00-732), ul. Czerska 12, entered into the Register of Entrepreneurs kept by the District Court for the Capital City of Warsaw. Warsaw in Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register under KRS number 0001024857, NIP 5214010613, with a share capital of PLN 8,000.00, fully paid.
5. Agreement – an agreement for the provision of electronic services concluded between ITM and the Creator, established on the basis of the Regulations, under which the Creator undertakes to provide, at ITM’s request, for remuneration, services consisting in providing advertising space and displaying advertising content provided by ITM on the Creator’s Website.
6. User – any natural person using the functionalities of the Website available without creating an Account.
7. Creator – a natural person, a legal person or an organizational unit without legal personality, which is granted legal capacity under the law, using the Website and who has concluded an Agreement with ITM under which it has undertaken to provide ITM with services consisting in the ability to display content and advertising on the Creator’s Website.
8. Account – an account created by the Creator on the Website, protected by a login and password, enabling the Creator to provide the service at the request of ITM.
9. GDPR – Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Regulation on protection of personal data).
10. Privacy Policy – a document specifying the principles of collecting, processing and protecting personal data of Users/Creators and the operation of cookies. The privacy policy is available at: www.itm.media/polityka-prywatnosci/
11. ITM Service – a free service provided electronically by ITM to the User, on the terms set out in these Regulations, consisting in providing the User with access to the functionality of the Website.
12. Creator’s Service – a paid service provided electronically by the Creator on behalf of ITM, consisting in providing advertising space and displaying advertising content received from ITM on the Creator’s Website. The scope of services provided by the Creator on individual Websites (Instagram, Facebook, Tiktok, YouTube, Twitch, Twitter) is specified in Annex No. 2 to the Regulations – „Scope of services provided by the Creator”.
13. ITM advertisers – entities commissioning ITM to broadcast advertising materials.
14. Consumer – a natural person concluding a legal transaction with an entrepreneur that is not directly related to his or her business or professional activity, in accordance with Art. 22 1 of the Civil Code.

3 Technical conditions for the provision of services.

1. In order to properly use the full functionality of the Website, it is required:
a) having a connection to the public Internet,
b) installing a web browser in the system, e.g. Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox Safari,
c) having an e-mail account,
d) having an account on Twitch, YouTube, Tiktok, X(twitter), Facebook or Instagram,
e) enabling JavaScript support,
f) enabling cookies.
2. The website may contain PDF documents that require the installation of an appropriate application to open. To view them, we recommend the free Adobe® Reader program, which can be downloaded from www.adobe.com.
3. Data sent using the form is protected by the use of the secure Secure Socket Layer (SSL) protocol.
4. Closing the User’s browser may result in deletion of data sent to the Website. All settings affecting maintaining or canceling the session are located in the User’s browser.
5. Electronic services are provided 24 hours a day, 7 days a week.

4 Registration. Conclusion and subject of the Agreement.

1. ITM, via the Website, provides ITM Services to Users/Creators, consisting in providing access to the functionality of the Website.
2. Through the Website, the User can, among others: conclude an Agreement with ITM under which it will provide the Creator’s Services at ITM’s request, consisting in displaying advertising content on the Creator’s Website, by providing the Creator with access to online media for a specified period of time in order to place and maintain advertising content provided by ITM.
3. The condition for concluding the Agreement by the User is to complete the electronic form and submit certain declarations, including acceptance of these Regulations. Acceptance of the Regulations is tantamount to concluding an Agreement without the need to draw up a separate agreement.
4. Creators registering on the Website consent to the processing of their personal data by ITM to the extent they were entered into the Website during the registration process and their subsequent changes or deletion.
5. Conclusion of the Agreement and registration may only be made by Users who:
a) are over 18 years of age and have full legal capacity,
b) are over 13 years of age and have obtained the consent of their statutory representative/legal guardian to conclude the Agreement. By concluding the Agreement, the User also declares that he or she has obtained the consent of the statutory representative/legal guardian to conclude the Agreement on the terms and conditions set out in these Regulations. ITM is entitled to request that the User provide information/document confirming the consent referred to above.
c) a legal person or an organizational unit without legal personality, which is granted legal capacity by law.
6. The user is obliged to provide data marked as required. The data provided by the User should be current and truthful. Creating a Creator Account requires confirming your data via an external website (e.g. Twitch or YouTube).
7. ITM reserves the right to ask the Creator to send documents, in particular copies of the pages of the Creator’s ID card or other proof of identity. The creator is a value added tax (VAT) taxpayer based in the territory orium of a European Union country other than Poland is obliged to provide the identification number under which he is registered as a taxpayer for intra-Community transactions in the country of place of business for verification in the VIES system. Acceptable formats for sent documents are: .PDF, .PNG, .JPG Sending the above-mentioned documents is necessary to conclude the Agreement.
8. In the event of any change in the Creator’s data provided during registration, the Creator is obliged to immediately update it in the Account panel.
9. Registration on the Website is voluntary and free of charge.
10. The Agreement is concluded after the Creator submits appropriate declarations, accepts these Regulations, when ITM creates the Creator’s Account and ITM sends an e-mail about the creation of the Creator’s Account.
11. The contract is concluded for an indefinite period, with the possibility of termination under the terms set out in § 10 of the Regulations.
12. The conclusion of the Agreement will be confirmed by delivery of appropriate information to the e-mail address provided by the Creator in the application form.
13. If, based on the information provided by the User in the electronic form, it is not possible to conclude the Agreement on the Website, ITM will notify the User about the inability to conclude the Agreement via the Website.
14. Creators registered on the Website are prohibited from sharing the login and password to their account with third parties.

5 Rights and obligations of the Streamer.

1. Throughout the entire duration of the Agreement, the Creator undertakes to:
i. not to provide illegal or offensive content to the Website, as well as to take actions in the use of the Website that are inconsistent with the Regulations or that may cause disruptions or damage to the Website;
ii. not to place on the Website illegal software, scripts and programs that excessively load the server, software used to violate security or other similar activities, as well as links to websites containing the indicated
materials;
iii. not to place text, graphic, audiovisual materials, programs or other works on the Website for which the Creator does not have a license or for which ITM or the author of the property rights did not consent to publication;
iv. not to take any action aimed at damaging or blocking the operation of the Website or preventing the achievement of the purpose for which the Website operates;
v. not to publish pornographic, racist, discriminatory or other content prohibited by law or contrary to good practices on the Creator’s Website;
vi. not to publish harmful content or data, in particular viruses, Trojan horses, etc.;
vii. not to take any actions that could artificially generate actions that would make it appear that the Creator is providing the Creator’s Services, in particular:
− not taking any actions that could potentially affect the number of views of the Creator’s Website or the number of clicks on the advertising link;
− buying viewers;
− using bots;
− using fake accounts;
− using software that generates clicks or impressions;
− introducing settings leading to inappropriate display of advertisements, including limiting or extending the availability and display of the Creator’s Website or the availability of displayed advertisements;
− etc.
viii. not advertising entities competitive with ITM Partners and the products or services they offer,
ix. not to disclose information about applicable remuneration rates obtained from ITM;
2. The Creator is obliged to install and configure the software provided by ITM after creating the Account. ITM, together with the software, will provide the Creator with detailed instructions describing how to configure it so that the Creator’s Services can be provided through it. Installing the software and properly configuring it by the Creator is necessary for the Creator to provide services commissioned by ITM.
3. Throughout the entire period of cooperation with ITM, the Creator is obliged to have full rights to manage the Creator’s Website in order to enable the display of advertising content provided by ITM.
4. The Creator undertakes to comply with all applicable legal provisions in connection with the provision of advertising content on the Creator’s Website. The Creator takes full responsibility for the use of materials made available on the Creator’s Website.

6 Rights and obligations of ITM.

1. ITM will provide the Creator with tools to provide the Creator’s Services, together with instructions describing how to configure them. The software along with configuration instructions will be made available to the Creator via the Account.
2. ITM is obliged to pay the Creator remuneration for the use of the advertising space provided by the Creator under the terms set out in § 8 of the Regulations.
3. ITM reserves the right to inspect the content made available on the Creator’s Website and demand its removal if it is found to be inconsistent with the content herein these Regulations. ITM may also suspend the use of the provided advertising space and refuse to further use this space, of which ITM will immediately inform the Creator by e-mail. If the Creator removes the deficiencies/violations identified by ITM, ITM may resume using the services provided by the Creator.

7 Account.

1. After concluding the Agreement, the Creator will receive individual access to the Account on the Website.
2. The Creator logs in to his/her Account using the login and password. The login and password are confidential. To ensure proper protection, it is recommended to change your password at least once a month.
3. If the Creator forgets the password to log in to the Account, the Creator should use the remind password option available on the login page. ITM sends a link activating the password change to the Creator’s e-mail address.
4. Registration and use of the Account is voluntary and free of charge.
5. The creator has the opportunity to use, among others: from the following functionalities in the Account:
a) review and change of address data and preferred contact form;
b) contact – the ability to use e-mail to contact ITM.
6. The Creator grants access to advertising space for the period indicated in his Account.
ITM’s use of the provided space requires ITM’s consent and notification of the above to the Creator.
7. ITM’s use of the space provided by the Creator depends on the demand and agreements concluded with ITM Advertisers, which the Creator acknowledges.
8. ITM is not obliged to use the advertising space provided by the Creator. The creator is entitled to remuneration only for the advertising space provided which ITM actually used to display advertising content.
9. The functional scope of the Account may be modified. Information about modifications is published on the ITM website or in the Creator’s Account.
10. The Creator’s Account is available 24 hours a day, 7 days a week, excluding breaks related to updating data and service breaks.
11. The Creator is obliged to protect the password against disclosure to unauthorized persons.
12. The Creator is fully and exclusively responsible for any consequences resulting from the use of access via the Creator’s Account by unauthorized persons who in any way came into possession of his login and password.
13. ITM has the right to block the Creator’s access to the Account if it is found that the Creator is using the Account in a manner inconsistent with the Regulations or legal provisions, as well as if it is found or suspected that unauthorized persons have gained access to the Account.
14. For Users who have not registered and created an Account, the Website offers the following functionalities:
− contact form – allows the User to send a message to ITM. The contract is concluded when the form is used and until the message is sent;
− newsletter – a service in which ITM sends various commercial and marketing information to the User to the e-mail address provided in the form. The contract is concluded when the completed form is sent to ITM and lasts until the User unsubscribes from the newsletter.

8 Creator’s Remuneration.

1. ITM is obliged to pay the Creator remuneration for the use of advertising space made available by the Creator on the Creator’s Website, specified for a given specific advertising content.
2. The amount of the Creator’s remuneration depends on the number of billing units generated for a given advertising content during the period of ITM’s use of the provided advertising space, and not on the actual time of providing the advertising space by the Creator.
3. The amount of remuneration due to the Creator for ITM’s use of the advertising space provided by the Creator for a given advertising content will be indicated on the Creator’s Account.
4. After ITM has finished using the advertising space provided by the Creator for a given advertising content, the Creator will issue ITM:
a) VAT invoice, or
b) an invoice for the amount specified in the Creator’s Account for providing a given advertising content.
5. The payment deadline for a VAT invoice or bill will be 30 days from the date of its receipt by ITM.
6. Payment of the remuneration by ITM will be made by transfer to the bank account indicated in the VAT invoice or the issued invoice.
7. ITM agrees to send a VAT invoice or bill electronically to the email address: [email protected].
8. The moment of payment of the remuneration is considered to be the moment of debiting the ITM bank account.
9. The author is not entitled to remuneration in the event of:
− ITM not using the space provided by the Creator;
− improper provision of services by the Creator, in particular when, as a result of violations of the provisions of the Regulations by the Creator, the use of the provided advertising space was suspended/suspended they by ITM.
10. If, in the light of applicable legal provisions, ITM is obliged to tax the Creator’s income, the Creator, at ITM’s request, will be obliged to present a tax residence certificate.
11. The Creator is fully responsible for the proper performance of all public law and tax obligations in connection with the remuneration received from ITM for the services provided.
12. The Creator is obliged to provide all data necessary to make settlements if he wishes to withdraw funds. If you do not provide the necessary data, the payment of funds may be suspended until they are transferred to ITM.

9 Complaints.

1. For the purposes of the complaint procedure, a complaint should be understood as an address addressed to ITM by the User/Creator in which he/she raises reservations regarding the implementation of the Agreement or other services provided via the Website.
2. The User/Creator may submit a complaint by post or e-mail to the ITM contact details indicated in § 16 of the Regulations.
3. The complaint should include a description of the irregularities found and the details of the person submitting the complaint (name and surname, postal address, e-mail address).
4. A response to a complaint is provided without undue delay, but no later than within 30 days from the date of receipt of the complaint.
5. In particularly complicated cases that make it impossible to consider the complaint and respond within the time limit referred to in section 4, the entity examining the complaint, in the information provided to the User/Streamer who submitted the complaint, specifies the reason for the delay, indicates the circumstances that must be established to consider the case and specifies the expected deadline for considering the complaint and providing a response, which may not exceed 60 days from the date of receipt. complaints.
6. The response to the complaint is sent in electronic form to the e-mail address of the User/Creator, unless the User/Creator has applied to receive the response by traditional mail – then the response to the complaint is delivered to the correspondence address provided by the User/Creator,

10 Termination of the Agreement. Right of withdrawal.

1. The Creator is entitled to terminate the Agreement at any time without giving a reason. The Creator may terminate the Agreement by directly deleting the Account on the Website at www.itm.media. In such a case, ITM will pay the Creator the remuneration due on the date of termination of the Agreement.
2. ITM is entitled to terminate the Agreement with the Creator and delete his Account at any time with a 30-day notice period, effective at the end of the calendar month.
3. ITM is entitled to terminate the Agreement with the Creator immediately and delete his Account, without notice, if the Creator violates the provisions of these Regulations, in particular the provisions set out in:
− § 4 section 5, 6, 8, 12;
− § 5 section 1-4;
− § 8 section 10;
4. Termination of the Agreement in the manner provided for in section 2-3 above requires maintaining at least a documentary form by sending a declaration of termination of the Agreement to the e-mail address of the other Party provided as the correspondence address.
5. Termination of the Agreement results in the deletion of all identification data of the Creator and anonymization of the username and e-mail address. The exception is data contained in documents required for settlement purposes and data necessary to pursue possible claims.
6. Regardless of the rights specified in the above paragraphs, the Creator who is a consumer within the meaning of the Act of May 30, 2014 on consumer rights (consolidated text: Journal of Laws of 2020, item 287, as amended) may, within withdraw from the Agreement concluded via the Website within 14 days without giving any reason and without incurring any costs. The instruction and template of the declaration of withdrawal from the Agreement constitute Appendix No. 1 to these Regulations.
7. A declaration of withdrawal from the Agreement may be submitted:
a) in writing to the following address: ITM sp. z o.o. street Czerska 12, 00-732 Łódź;
b) in the form of an e-mail to the e-mail address: [email protected]
8. The period for withdrawing from the Agreement starts from the date of its conclusion.
9. In the case of Users using the Website without registering an Account, the contract for the provision of electronic services is concluded when the User enters the appropriate URL address in the web browser or redirects the User to the appropriate page of the Website, and the contract for the provision of services is terminated upon closing the browser window.

11 Responsibility

1. It is prohibited for the User/Creator to send illegal information and content, offensive content, incorrect or misleading information, as well as content containing viruses or content that may cause disruption or damage to computer systems.
2. ITM is not responsible for errors in data transmission, in particular those caused by awaria of ICT systems, telecommunications systems or power systems, or for errors in data transmission resulting from delays in the operation of the external operator ensuring data transmission.
3. ITM is not responsible for the lack of access to the Website for reasons beyond ITM’s control. For security reasons, ITM has the right to block or temporarily suspend access to the Website for the period necessary to remove any threats or irregularities.
4. Subject to the limitations resulting from mandatory provisions of law, ITM is not liable for damages arising in connection with the Website or its use or the inability to use the Website by the User/Creator or in connection with improper operation, errors, omissions, disruptions, defects, delays in operation or data transmission, computer viruses, line or IT system failure.
5. The User/Creator is solely responsible for any consequences resulting from incorrect, incorrect or false completion of the forms available on the Website.
6. ITM is not liable to third parties whose data was provided in the form without their knowledge and consent.
7. ITM shall not be liable for any use of the Website by the User/Creator in a manner inconsistent with the provisions of these Regulations.

12 Disputes

1.  This paragraph of the Regulations applies only to Users/Creators who are Consumers or Users/Creators running a sole proprietorship who are treated as Consumers.
2. Detailed information regarding the possibility for a User/Creator who is a Consumer or a User/Creator running a sole proprietorship treated as a Consumer to use out-of-court methods of dealing with complaints and pursuing claims, as well as the rules of access to these procedures, are available on the website of the Office of Competition and Consumer Protection at: : https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
3. There is also a contact point at the President of the Office of Competition and Consumer Protection (telephone: 22 55 60 333, email: [email protected] or written address: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa), whose task is is, among other things, providing assistance to consumers in matters relating to out-of-court resolution of consumer disputes.
4. A User/Creator who is a Consumer or runs a sole proprietorship treated as a Consumer has the following exemplary possibilities of using out-of-court methods of dealing with complaints and pursuing claims:
− application for resolution of the dispute to a permanent consumer arbitration court (more information at: http://www.spsk.wiih.org.pl/);
− application for out-of-court resolution of the dispute to the voivodeship inspector of the Trade Inspection (more information on the website of the inspector competent for the place of business activity of the Seller);
− assistance of the district (municipal) consumer ombudsman or a social organization whose statutory tasks include consumer protection (including the Consumer Federation, the Association of Polish Consumers). Advice is provided, among others, by e-mail at [email protected] and by calling the consumer hotline number 801 440 220 (the hotline is open on weekdays, from 8:00 a.m. to 6:00 p.m., call fee according to the operator’s tariff).
5. At http://ec.europa.eu/consumers/odr, a platform for the online dispute resolution system between consumers and entrepreneurs at the EU level (ODR platform) is available. The ODR platform is an interactive and multilingual website with a one-stop shop for consumers and entrepreneurs seeking out-of-court settlement of a dispute regarding contractual obligations arising from an online sales contract or service provision contract (more information on the website of the platform itself or at the website of the Office of Competition and Consumer Protection : https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

13 Intellectual property

1. The copyright and related rights to the Website as a whole and its individual parts, graphic, verbal and musical elements, text materials, photos, IT programs and other multimedia materials, as well as the rights to the composition of these elements and their arrangement are vested in ITM.
2. Materials that are works within the meaning of copyright or are the subject of related rights are protected under the Act of February 4, 1994 on copyright and related rights (consolidated text: Journal of Laws of 2021, item 1062).
3. Content for which copyright is held by third parties is made available by ITM on the Website or through the functionalities available on the Website on the basis of applicable legal provisions or concluded agreements, including license agreements.
4. Use of the content by the User/Creator and made available by ITM does not constitute the acquisition of any rights in intangible goods to the works or databases provided.
5. The User/Creator is entitled to use the content of the Website and the content made available by ITM in accordance with the provisions of the Act of February 4, 1994 on copyright and related rights (Journal of Laws of 2021, item 1062). , the Act of July 27, 2001 on the protection of databases (consolidated text: Journal of Laws of 2021, item 386) and the Act of April 16, 1993 on combating unfair competition (consolidated text: Journal of Laws of 2021, item 386) 2020, item 1913, as amended).
6. It is prohibited to make copies, make modifications or take any other actions in relation to the Website, in whole or in part, for commercial purposes and without the prior written consent of ITM. The exceptions are situations that result from these Regulations and are specified in generally applicable law.
7. The User/Creator who provides content on the Website whose copyrights are held by third parties assumes responsibility for obtaining appropriate consents from authorized entities to disseminate such content. The User/Creator is fully liable for any damage resulting from making available on the Website content whose copyrights are held by third parties without the consent of the authorized entities.
8. By concluding the Agreement with ITM, the Creator grants a free, transferable, non-exclusive license unlimited in time and territory in the fields of exploitation specified in Art. 50 of the Act of February 4, 1994 on copyright and related rights (consolidated text: Journal of Laws of 2022, item 2509) for:
− disseminating his image, nickname, name and surname made available on the Creator’s Website using all available means:
− to use and disseminate materials made available by the Creator on the Creator’s Website in connection with the provision of services commissioned by ITM.
9. The Creator is entitled to terminate the license referred to in section 8 above, subject to a 3-year notice period from the date of termination of the Agreement.

14 Data processing

ITM guarantees the User/Creator the right to choose regarding the disclosure of information concerning him or her and fully respects the right to privacy and personal data protection. All detailed information on the processing of personal data within the Website, as well as information on the rights of the User/Creator in connection with the processing of his personal data by ITM, can be found in the Privacy Policy available at www.itm.media/polityka-prywatnosci/. The User/Creator must accept the Privacy Policy before using the services offered by the Website.

15 Changes to the Regulations

1. ITM reserves the right to make changes to the Regulations for important reasons, in particular: changes in legal provisions, changes in the functionality of the Website, etc.
2. I will inform about changes to the ITM Regulations at least 21 days in advance by sending the Creators to the e-mail address provided during registration information about the changes introduced in the Regulations, the date of entry into force of the changes and sending the current version of the Regulations. Information about the planned change to the Regulations and the date of implementation of the change will also be posted on the ITM Website.
3. The existing provisions of the Regulations, i.e. those in force before the change was introduced, will apply to advertising content displayed by the Creator when changes to the Regulations come into force.
4. The Creator who does not accept the changes introduced to the Regulations may terminate the Agreement at any time.

16 Contact

Complaints, declarations of termination or termination of the contract and any other statements, questions, comments or doubts may be directed to ITM
a) to the e-mail address: [email protected]
b) by correspondence to the following address: ul. Czerska 12, 00-732 Warsaw

17 Final provisions

1. These Regulations are valid from September 13, 2023.
2. These Regulations are available at the following address: www.itm.media/regulamin/ and in a written version at: Influence That Matters sp. z o.o. street Czerska 12, 00-732 Warsaw.
3. The provisions of the Agreement and the obligations arising therefrom are subject to Polish law.
4. The website uses YouTube services, including the YouTube API service. YouTube’s terms of service are available at: https://www.youtube.com/t/terms. By accepting these Regulations, the User/Creator using the Website also accepts the terms of use of the YouTube service referred to in the preceding sentence and is obliged to comply with them. User/Creator data will be processed in accordance with the principles set out in the Google Privacy Policy located on the website: http://www.google.com/policies/privacy?hl=pl In addition to the standard procedure for deleting stored data by ITM, Users/Creators may cancel ITM access to your data on the Google security settings page https://security.google.com/settings/security/permissions.

Any doubts arising from the interpretation of the Regulations should be interpreted in a way that ensures compliance of the Regulations with the mandatory provisions of law.

Appendix 1
INSTRUCTION ON THE RIGHT TO WITHDRAW FROM THE CONTRACT

1 . You have the right to withdraw from this contract within 14 days without giving any reason.
2. The deadline for withdrawal from the contract expires after 14 days from the date of conclusion of the Agreement.
3. To exercise the right to withdraw from the Agreement, you must inform ITM about your decision to withdraw from this Agreement by means of an unambiguous statement sent to the e-mail address: [email protected] or by correspondence to the following address: ul. Czerska 12, 00-732 Warsaw.
4. You can use the sample withdrawal form, but this is not obligatory.
5. In order to meet the deadline for withdrawal from the Agreement, it is sufficient for you to send information regarding the exercise of your right to withdraw from the Agreement before the deadline for withdrawal from the Agreement expires.

SAMPLE WITHDRAWAL FORM
1. Addressee: ITM Sp. z o. o., ul. Czerska 12.00-732 Warszawa
2. I, the undersigned________________ (name and surname of the Author), hereby declare that I have withdrawn from the Agreement concluded with ITM Sp. z o. o.,
3. Date of conclusion of the Agreement: ________________
4. Creator’s address: ________________
5. Subject of the Agreement:
− services of displaying advertising content on the Creator’s Website.
Date: ________________________
Creator’s Signature:
________________________

Appendix No. 2 – Scope of services provided by the Creator
INSTAGRAM:

● instastory – maximum 3 tiles uploaded in one day
● Instagram post – one post, can be added as a carousel (up to 3 photos per post)
● product placement (stream) – product or sponsor’s logo placed in
visible place for 30 days (minimum 10 broadcasts)
● dedicated stream – dedicated stream from the game, activity, place etc.. Range
time is from 2h-4h of transmission. Unless the parties mutually agree otherwise.
● reels – video material, short form

FACEBOOK:

● post – one post, may contain a photo or video.
● reel – video material, short form
● dedicated video – video material, longer form
● dedicated stream – dedicated stream from the game, activity, place, etc. The time range is from 2h-4h of broadcast. Unless the parties mutually agree otherwise.
● product placement (stream) – the sponsor’s product or logo placed in a visible place for 30 days (minimum 10 broadcasts)
● stream banner – the sponsor’s logo placed in a visible place during the broadcast, appearing at least once a minute for 30 days.

TIKTOK:

● tik tok – video material, short form
● product placement (stream) – the sponsor’s product or logo placed in a visible place for 30 days (minimum 10 broadcasts)
● dedicated stream – dedicated stream from the game, activity, place, etc. The time range is from 2h-4h of broadcast. Unless the parties mutually agree otherwise.
● Additional tiktok promotion – the brand additionally purchases promotions on tiktok

YOUTUBE:

● shotout – mention of the advertiser during the episode, about a minute’s mention, in a longer video form on the channel.
● shorts – video material, short form
● dedicated video – video material, longer form, fully dedicated to the sponsor
● product placement (video) – product or sponsor’s logo placed in a visible place for 30 days (minimum 10 materials)
● product placement (stream) – product or sponsor’s logo placed in a visible place for 30 days (minimum 10 broadcasts)
● stream banner – the sponsor’s logo placed in a visible place during the broadcast, appearing at least once a minute for 30 days.
● dedicated stream – dedicated stream from the game, activity, place, etc. The time range is from 2h-4h of broadcast. Unless the parties mutually agree otherwise.

TWITCH:

● stream banner – the sponsor’s logo placed in a visible place on the broadcast, appearing at least once a minute, for 30 days.
● banner under stream – logo or graphics, along with a link to the landing page, placed under the broadcast for a period of 30 days
● dedicated stream – dedicated stream from the game, activity, place, etc. The time range is from 2h-4h of broadcast. Unless the parties mutually agree otherwise.
● shotout – mention of at least 60 seconds.
● product placement – the sponsor’s product or logo placed in a visible place for 30 days (minimum 10 broadcasts)

TWITTER:

● tweet – tweet