Polityka prywatności

Treść polityki prywatności

1 . Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu przedstawienie Użytkownikom zasad postępowania z danymi osobowymi Użytkowników serwisu internetowego www.itm.media zwanego dalej “Serwisem”.
Poniższe informacje w prosty sposób obrazują, co dzieje się z danymi Użytkownika podczas odwiedzania i korzystania z Serwisu. Tutaj znajdziesz wszelkie informacje odnośnie do danych, które są zbierane oraz informacje o przysługujących Użytkownikom prawach.

2. Administrator Danych Osobowych.

Influence That Matters Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 12, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001024857, NIP: 5214010613, o kapitale zakładowym w wysokości 8.000,00 złotych w pełni opłaconym (dalej: ITM) jest właścicielem Serwisu oraz administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe dotyczące Użytkowników pozyskane za pośrednictwem Serwisu.
ITM wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym Użytkownik może skontaktować się za pomocą adresu email: [email protected]
ITM stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
ITM wypełnia obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1422 ze zm.).

3 . Rodzaj zbieranych danych i zakres ich wykorzystania.

ITM zbiera wyłącznie te dane, do których pozyskania jest uprawniony na podstawie obowiązujących przepisów prawa i które są konieczne do zapewnienia Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu w takim zakresie, w jakim chce tego Użytkownik. Zakres danych osobowych udostępnianych ITM przez Użytkownika zależy od funkcjonalności, z których Użytkownik korzysta za pośrednictwem Serwisu.
Dane osobowe Użytkowników są wykorzystywane przez ITM w celu:

a) umożliwienia Użytkownikowi korzystania z funkcjonalności i usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu;
b) komunikacji z Użytkownikiem;
c) rozpatrywania złożonych reklamacji;
d) analizy i poprawy funkcjonowania Serwisu.

W przypadku korzystania z Serwisu polegającego tylko na przeglądaniu jego treści, ITM przetwarza informacje o adresie IP urządzenia Użytkownika, informacje o sposobie korzystania z Serwisu przez Użytkownika, typ systemu operacyjnego, rodzaj przeglądarki, ustawienia i lokalizacja strefy czasowej, inne technologie zastosowane w urządzeniach wykorzystywanych przez Użytkownika w celu uzyskania dostępu do Serwisu oraz dane zebrane za pomocą plików cookies. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu wymaga uprzedniego podania danych osobowych przez Użytkownika lub rejestracji w Serwisie niezbędnej do założenia konta Użytkownika. Użytkownik jest każdorazowo informowany, że skorzystanie z danej usługi wymaga rejestracji i przedstawienia danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym. Przeglądanie treści Serwisu dostępne jest dla wszystkich Użytkowników.
ITM może zbierać od Użytkowników i przetwarzać m.in. następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email, numer rachunku bankowego, dane przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego; wizerunek, numer PESEL, pseudonim, nr telefonu i inne.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zależności od celu przetwarzania danych, może być udzielona zgoda, wykonanie umowy, uzasadniony interes administratora lub inna podstawa wynikająca z RODO lub innych przepisów prawa.
Zebrane podczas procesu rejestracji informacje na temat Użytkownika, ITM będzie wykorzystywać w celu realizacji świadczonych usług oraz w celu przesyłania informacji marketingowych lub przedstawienia informacji o usługach i produktach ITM.
Dane Użytkownika mogą być również użyte do analizy zachowań na stronie internetowej Serwisu, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach lub do personalizacji zawartości strony Serwisu. Dane podane w trakcie korespondencji pomiędzy Użytkownikiem a ITM będą wykorzystane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji.
Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne, jednakże jest ono konieczne dla korzystania przez Użytkownika z usługi w związku z którą powstała prośba o podanie danych osobowych lub do udzielenia odpowiedzi na wiadomość Użytkownika skierowaną do ITM. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. ITM może przekazać lub udostępnić dane osobowe Użytkownika osobom trzecim:

a) gdy ITM zobowiązany jest do przekazania danych osobowych Użytkownika podmiotom trzecim, w szczególności odpowiednim organom państwowym, jeżeli do przekazania danych obligują ITM powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
b) podmiotom współpracującym z ITM i partnerom biznesowym, którzy uczestniczą w procesie świadczenia usług na rzecz Użytkownika (np., biura rachunkowe, podmioty dostarczające narzędzia informatyczne, kancelarie prawne itp.);
c) Klientom/Reklamodawcom ITM, którzy zamierzają zlecić lub zlecają ITM prowadzenie kampanii reklamowej za pośrednictwem powierzchni reklamowych udostępnianych przez Użytkownika. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas, w którym w Serwisie będzie zarejestrowane konto użytkownika, do czasu wycofania przez niego zgody na ich przetwarzanie lub przez czas, jaki wynika z przepisów prawa.

4. Prawa Użytkownika

Użytkownik ma w każdej chwili prawo do żądania od ITM dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz praw do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Realizacja uprawnień wskazanych w zdaniu poprzednim następuje poprzez:

a) wysłanie wiadomości elektronicznej do ITM na adres: [email protected];
b) przesłanie pisemnej korespondencji na adres siedziby ITM.

Użytkownik, którego dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody ma prawo w każdym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Wycofanie zgody jest równoznaczne z zaprzestaniem korzystania z Serwisu. W przypadku danych osobowych podanych na potrzeby rejestracji, wycofanie zgody na ich przetwarzanie następuje poprzez wysłanie e-maila lub poprzez likwidację Konta, a w rezultacie cofnięcia zgody Użytkownik traci uprawnienie do korzystania z wszystkich usług, na potrzebę których przekazanie danych było wymagane.
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów.
Po zalogowaniu się do Serwisu Użytkownik może zmienić swoje dane osobowe zebrane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do Serwisu. W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik powinien zadbać o uaktualnienie danych osobowych na jego Koncie.

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Bezpieczeństwo danych osobowych

Po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji w Serwisie, Użytkownikowi generowane jest przeznaczone dla niego Konto użytkownika. Dostęp do konta użytkownika zabezpieczony jest za pomocą wygenerowanych przez Użytkownika w toku rejestracji unikalnego i znanego tylko Użytkownikowi loginu i hasła. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania loginu i hasła w tajemnicy i nieudostępniania tych danych innym podmiotom. ITM zapewnia ochronę danych osobowych Użytkowników zgodnie z wymaganiami ustanowionymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
W szczególności, ITM podejmuje adekwatne środki technologiczne i osobowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych powierzonych mu przez Użytkownika. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczne przekazywanie danych osobowych z urządzenia, za pośrednictwem którego korzysta z Serwisu. ITM nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia danych osobowych Użytkownika, jeżeli naruszenie to było spowodowane nieskutecznym zabezpieczeniem urządzenia Użytkownika. Ponadto, ITM nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia danych osobowych Użytkownika w sytuacji, gdy podmiot trzeci uzyskał dostęp do tych danych w rezultacie nieskutecznego zabezpieczenia lub ujawnienia loginu i hasła przez Użytkownika.

6 . Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).

a) Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
b) „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach.

7. Postanowienia końcowe.

ITM zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności w Serwisie. Użytkownik Serwisu może w dowolnym czasie skontaktować się z ITM w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób ITM wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe. Adres, pod którym można się skontaktować z ITM: Influence That Matters Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 12, 00-732 Warszawa e-mail: [email protected]

Korzystanie przez aplikację „Influence That Matters” z informacji otrzymanych z interfejsów API Google i przekazywanie ich do jakiejkolwiek innej aplikacji będzie zgodne z Zasadami dotyczącymi danych użytkownika usług Google API, w tym z wymogami dotyczącymi ograniczonego użytkowania.

Aplikacja ITM  – „Influence That Matters”  umożliwia osobom trzecim wyświetlanie treści, w tym reklam.

Aplikacja ITM  – „Influence That Matters” korzysta z usług API Youtube. Korzystanie przez aplikację „Influence That Matters” z usług API Youtube będzie zgodne z Warunkami korzystania z usług YouTube API. Dane Użytkownika będą przetwarzane na zasadach określonych w Polityce prywatności Google znajdującej się na stronie internetowej: http://www.google.com/policies/privacy?hl=pl Oprócz standardowej procedury usuwania przechowywanych danych przez ITM,  Użytkownicy mogą anulować dostęp ITM do swoich danych na stronie ustawień zabezpieczeń Google https://security.google.com/settings/security/permissions.

Privacy Policy

1 . General information

This Privacy Policy aims to present Users with the rules for dealing with personal data of Users of the website www.itm.media, hereinafter referred to as the „Website”.
The information below provides a simple illustration of what happens to the User’s data when visiting and using the Website. Here you will find all information regarding the data that is collected and information about Users’ rights.

2. Personal Data Administrator.

Influence That Matters Sp. z o. o. based in Warsaw (00-732), ul. Czerska 12, entered into the Register of Entrepreneurs kept by the District Court for the Capital City of Warsaw. Warsaw in Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register under KRS number 0001024857, NIP: 5214010613, with a share capital of PLN 8,000.00 fully paid (hereinafter: ITM) is the owner of the Website and the administrator of personal data and processes personal data regarding Users obtained via the Website.
ITM has appointed a Personal Data Inspector, whom the User can contact via the email address: [email protected]
ITM applies technical and organizational measures to ensure protection of processed personal data appropriate to the threats and categories of data protected, and in particular protects data against disclosure to unauthorized persons, removal by an unauthorized person, processing in violation of the Act and change, loss, damage or destruction.
ITM fulfills the obligations arising from the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 and the Act of 18 July 2002 on the provision of services by electronic means. (Journal of Laws 2013, No. 0, item 1422, as amended).

3 . Type of data collected and scope of their use.

ITM collects only the data that it is entitled to obtain under applicable law and that is necessary to ensure that the User can use the Website to the extent that the User wants it. The scope of personal data provided to ITM by the User depends on the functionalities that the User uses via the Website.
Users’ personal data are used by ITM for the following purposes:

a) enable the User to use the functionalities and services available via the Website;
b) communication with the User;
c) considering submitted complaints;
d) analyzing and improving the functioning of the Website.

If you use the Website only by browsing its content, ITM processes information about the IP address of the User’s device, information about how the User uses the Website, type of operating system, type of browser, time zone settings and location, other technologies used in devices used by User to access the Website and data collected using cookies. The use of some functionalities of the Website requires the User to provide personal data or register on the Website, which is necessary to create a User account. The user is each time informed that the use of a given service requires registration and submission of data indicated in the registration form. Viewing the content of the Website is available to all Users.
ITM may collect and process from Users, among others: the following data: name, surname, residential address, e-mail address, bank account number, details of the statutory representative/legal guardian; image, PESEL number, nickname, telephone number and others.
The legal basis for the processing of personal data, depending on the purpose of data processing, may be consent, performance of a contract, legitimate interest of the administrator or another basis resulting from the GDPR or other legal provisions.
ITM will use the information collected during the registration process about the User to provide the services provided and to send marketing information or present information about ITM services and products.
User data may also be used to analyze behavior on the Website, collect demographic data about Users or to personalize the content of the Website. The data provided during correspondence between the User and ITM will be used solely for the purpose of correspondence.
Providing personal data by the User is completely voluntary, however, it is necessary for the User to use the service in connection with which the request for personal data was made or to respond to the User’s message addressed to ITM. Personal data will not be processed in an automated manner, including in the form of profiling. ITM may transfer or make available the User’s personal data to third parties:

a) when ITM is obliged to transfer the User’s personal data to third parties, in particular to relevant state authorities, if the transfer data is obliged to ITM by generally applicable provisions of law;
b) entities cooperating with ITM and business partners who participate in the process of providing services to the User (e.g. accounting offices, entities providing IT tools, law firms, etc.);
c) Clients/Advertisers of ITM who intend to commission or commission ITM to conduct an advertising campaign via advertising spaces provided by the User. Personal data will be processed for the period in which the user’s account is registered on the Website, until the user withdraws consent to their processing or for the period specified by law.

4. User Rights

The user has the right at any time to request from ITM access to his or her personal data, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to the processing, as well as the right to transfer data.

The rights indicated in the previous sentence are exercised through:

a) sending an electronic message to ITM at the following address: [email protected];
b) sending written correspondence to the address of the ITM headquarters.

The user whose personal data is processed on the basis of consent has the right to withdraw consent to the processing of personal data at any time.
Withdrawal of consent is tantamount to ceasing to use the Website. In the case of personal data provided for registration purposes, consent to their processing is withdrawn by sending an e-mail or by closing the Account, and as a result of withdrawing consent, the User loses the right to use all services for which the provision of data was required.
Withdrawal of consent to the processing of personal data does not affect the lawfulness of data processing carried out on the basis of consent before its withdrawal.
The user has the right to object at any time – for reasons related to his or her particular situation – to the processing of personal data concerning him or her based on Art. 6 section 1 letter e) or f), including profiling based on these provisions.
After logging in to the Website, the User may change his/her personal data collected during registration and used to log in to the Website. In the event of a change in personal data, the User should ensure that the personal data in his Account are updated.

The User has the right to lodge a complaint with the supervisory authority, which is the President of the Personal Data Protection Office.

5. Security of personal data

After the User registers on the Website, a User Account is generated for the User. Access to the user account is secured using a unique login and password generated by the User during registration and known only to the User. The User is obliged to keep the login and password secret and not to disclose these data to other entities. ITM ensures the protection of Users’ personal data in accordance with the requirements established in generally applicable laws.
In particular, ITM takes appropriate technological and personal measures to ensure the security of data entrusted to it by the User. The User is responsible for the secure transfer of personal data from the device through which he or she uses the Website. ITM is not liable for any breach of the User’s personal data if the breach was caused by ineffective security of the User’s device. Moreover, ITM is not liable for any breaches of the User’s personal data in a situation where a third party gained access to these data as a result of ineffective security or disclosure of the login and password by the User.

6 . Information about cookies

The website uses cookies. Cookies (so-called „cookies”) are IT data, in particular text files, which are stored on the Website User’s end device and are intended for using the Website’s websites. Cookies usually contain the name of the website they come from, their storage time on the end device and a unique number.
Cookies are used for the following purposes:

a) creating statistics that help understand how Website Users use websites, which allows improving their structure and content;
b) maintaining the Website User’s session (after logging in), thanks to which the User does not have to re-enter the login and password on each subpage of the Website;
c) defining the user’s profile in order to display tailored materials in advertising networks, in particular the Google network. The Website uses two basic types of cookies: „session cookies” and „persistent cookies”.

a) „Session” cookies are temporary files that are stored on the User’s end device until logging out, leaving the website or turning off the software (web browser).
b) „Permanent” cookies are stored on the User’s end device for the time specified in the cookie parameters or until they are deleted by the User.
Software for browsing websites (web browser) usually allows cookies to be stored on the User’s end device by default. Website users may change the settings in this regard. The web browser allows you to delete cookies. It is also possible to automatically block cookies. Detailed information on this subject can be found in the help or documentation of your web browser. Restrictions on the use of cookies may affect some of the functionalities available on the Website.
Cookies placed on the Website User’s end device may also be used by advertisers and partners cooperating with the Website operator. We recommend reading the privacy policies of these companies to learn how they use cookies used in statistics.

7. Final provisions.

ITM reserves the right to change the above privacy policy by publishing a new privacy policy on the Website. The Website User may contact ITM at any time to obtain information on whether and how ITM uses or intends to use his or her personal data. Address where you can contact ITM: Influence That Matters Sp. z o. o. based in Warsaw, ul. Czerska 12, 00-732 Warszawa e-mail: [email protected]

Influence That Matters’ use of information received from Google APIs and transfer of information to any other application will be consistent with the Google API Services User Data Policy, including limited use requirements.

The ITM application  – „Influence That Matters”  allows third parties to display content, including advertisements.

The ITM application  – „Influence That Matters” uses YouTube API services. Influence That Matters’ use of YouTube API Services will be subject to the YouTube API Terms of Service. User data will be processed in accordance with the principles set out in the Google Privacy Policy located on the website: http://www.google.com/policies/privacy?hl=pl In addition to the standard procedure for deleting stored data by ITM, Users may cancel ITM’s access to their data on the Google security settings page https://security.google.com/settings/security/permissions.